Home
About
Members
Event Schedule
Gallery
Links
Download
Contact Us
 
 

 

Executive Members

President Ms. Aruna Dwivedi (USA)
CEO Mr. Inder Bhai Gurtatta
Secretary Ms. Rani Gurtatta
Treasurer Mr. Apoorv Shankar (USA)
Members Dr.  Rama Dwivedi
Mr. Mithlesh K. Sharma
Ramshradha Prabhu
Anand Tiwari
Rahul Trivedi
Mr. Abhist Shankar
Legal Advisors
Mr. R.M.Kofoed (Chair,USA)
Mr. Ralph M.Goren (USA)
Mr. C. P. Mishra (India)
Mr. Ashok K . Dwivedi (Ind ia)
Advisory Board
Mr. Moti Agarwal (Chair, USA)
Dr. Dipak Baka ne, (Vice Chair, USA)
Mr. Jaiprakash Balakrishn an (USA)
Mr. Anil Agarwal (USA)
Mrs. Rama Mishra (Australia)
Mr. Girish Bhatt (USA)
Ms. Pushpa Sharma (USA)
Mr. Amar Upadhyay (USA)
Dr. Subhash Pandey (USA)
Ms. Elizabeth Atkins (USA)
Ms. Marylin Atkins (USA) 
Ms. MadhuriKumar (USA)
Mr. Sanjai Sharma (USA)
Mr. Ramesh Chandra (USA)
Dr. D. Bagchi (USA)
Dr. A. Chuturgoon (South Africa)
Mr. Ramesh Savsani (USA) 
Dr. J. Barnett (Singap ore)
Dr. Raj K. Puri (USA)
Mr. Subhash Mantri (USA)
Dr. Satish M. Tripathi (Germany)
Mr. Vinod Kumar (Australia)
Mr. Ram K. Kashyap (USA)
Mr. Premi Chodha (USA)
Dr. Vikram Kushwaha (USA)
Members (India)
HH Swami Adwaitanand Ji Mahraj 
HH Guru Ji Mahraj
Justice DP Singh
Mr. Ja i N. Tewa ri
Mr. Shiv Ku mar Dwivedi
Mr. Dinesh Pandey (Jt. Secreta ry-I)
Dr. V. B. Pratap
Mr. Vimal Sharma
Dr. Vinod Jain (National Adviser)
Mr. S . B. Dwivedi
Mr. Manoj Vats
Dr. Narendra Tuteja
Dr. Uma Shankar (Jt. Secretary-II) 
Mr. Yogendra Pratap Mishra
Dr. Anup Chaturvedi (Media)
Mr. Jyoti Pandey
Mr. Anurag Dwivedi
Mr. Dayaram Atal

 

 
Copyright 2007 International Society For Spiritual Advancement. All rights reserved.